PyMC: Bayesian Stochastic Modelling in Python

Full Citation

Pymc: bayesian stochastic modelling in python